Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i praktisk matematik – mäta och väga i praktiken, längd-,  vikt- och volymenheter samt geometriska figurer

Under hösten genomförde vi kartläggning steg 2 numeracitet på eleverna i förberedelseklassen åk.4-6 på Ålidhemsskolan. Det blev då tydligt att flera elever saknar förståelse för längd, vikt och volym i praktiken. Denna insikt blev grunden till ett fortsatt arbete inom området.

På onsdagar arbetar två språkutvecklare på Ålidhemsskolan tillsammans med mentorerna. Det blev förutsättningen för ett stationsarbete där eleverna i mindre grupper fick möjlighet att arbeta praktiskt i matematik.

Lgr 11 Matematik:

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Konkretisering av mål:

geometriska figurer: känna till kvadrat, rektangel, triangel och cirkel
samt kunna se likheter och skillnader mellan dem
längd: känna till enheterna mm, cm, dm, m, km, mil samt göra enhetsbyten
vikt: känna till enheterna kg och gram, göra enhetsbyten samt uppskatta föremåls vikt
volym: känna till enheterna liter och dl, kunna göra enhetsbyten

Arbetssätt/Undervisning:

Tidigare har klassen haft gemensamma genomgångar där de tränat på olika matematiska strategier, formulerat lösningar muntligt och skriftligt samt bedömt rimligheten i sina svar.

De har tränat på matematiska begrepp och tillsammans med klasskamrater i mindre grupper fick de befästa sina kunskaper i praktiken. Det gjorde de genom att mäta med linjal och måttband, väga olika föremål, uppskatta volym och sedan prova sig fram för att på olika sätt komma fram till svaren. De tränade på olika sätt, med olika sinnen och på olika språk. De spelade spel, där de fick mäta olika saker för att få gå vidare på spelplanen. När de resonerar använder de vilket språk de vill, ofta kanske man tänker på sitt modersmål för att sedan översätta till svenska. Lärarna använder sig av kartläggningsresultaten för möta eleverna på rätt nivå.

Station 1 VOLYM: väga, mäta och uppskatta vikt

Station 2 LÄNGD: mäta, omvandla enheter, uppskatta längd

Station 3 GEOMETRI: känna till de vanligaste geometriska figurerna, se likheter och skillnader mellan dem.

Station 4 SPEL

Stort TACK till Monica Bigren, Samia Chaaban och alla elever i fbk åk.4-6 på Ålidhemsskolan för en rolig och lärorik dag.

/Språkutvecklarna