Under NO lektionen arbetade eleverna med ämnet teknik. Läraren på Bräntbergsskolan, Emma Vestergren, valde att arbeta med ”Scratch”. Eleverna ska lära sig skapa ett spel. Först ser de på en modell för att sedan kunna skapa egna spel. Läraren stöttar eleverna  genom att börja med att modellera uppgiften och visa hur man skapar ett spel.

Scratch  är ett visuellt programmeringsspråk. Med visuellt menas att programmeringskoden visas grafiskt. I det här fallet består koden av färdiga bitar som vi likt legobitar kan bygga program med. Elever kan skapa animationer, spel, musik med mera i programmet och enkelt dela med sig av sitt arbete på Scratchs hemsida.

Det man kan undra sig över är vad eleverna lär sig när de arbetar med scratch.

Eleverna lär sig mycket av det och man kan använda det i flera ämnen. De kan lära sig matematik och logik genom att arbeta på ett motiverande och meningsfullt sätt. Eleverna lär sig om designprocessen. De börjar med att tänka på en idé eller ett spel som de vill skapa därefter går arbetet över till att börja skapa och experimentera med det. Under lektionens gång får eleverna feedback och stöd från läraren, studiehandledaren och kamrater.  Scratch ge förutsättningar för ett arbetssätt där eleverna får möjlighet att tänka kreativt, analysera, designa och samarbeta.

Att programmera och skapa spel i Scratch ger även en djupare förståelse för den digitala teknik som idag omger oss. Eleverna lär sig inte bara interagera med datorn, de lär sig att skapa med den.

Vill man titta på Scratch egen hemsida så ligger den här

Emma svarade på några frågor och beskrev hur hon planerade och genomförde arbetet med eleverna. Här nedan kan ni läsa hennes beskrivning.

Vad var syftet med uppgiften? Kan du berätta lite om hur du planerade och genomförde aktiviteterna?

Syftet med uppgiften är att eleverna ska få utveckla egna tekniska idéer och lösningar. De får en inblick i hur programmering fungerar och genom uppgiften genomför de digitala konstruktioner där dem tillämpar principer för styrning och reglering. Detta är något som teknikundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att göra.

Vi arbetar med momentet under 5 lektioner. Första lektionen går vi tillsammans igenom grunderna för programmering med hjälp av scratch och eleverna får skapa sitt första spel utifrån givna instruktion, detta för att eleverna ska lära sig hur programmet fungerar. Resterande lektioner får eleverna ska egna spel och får då utrymme att använda sin kreativitet. För några elever är det svårt att skapa något helt eget och då får de förslag och instruktioner för hur andra och mer avancerade spel kan skapas.

Om man vill arbeta språkutvecklande/ämnesövergripande? hur kan läraren utveckla det? vilka ämnen tycker du kan vara med?

Vi har inte jobbat ämnesövergripande nu, men jag tänker att det skulle gå bra i svenska som andraspråk. Då kan man lyfta centrala begrepp och låta eleverna arbeta tillsammans för att kommunicera under arbetsprocessen.

Vad fungerade bra ? Vad fungerade mindre bra? om du tänker dig ge tips för andra lärare, vad behöver läraren tänka på inför ett arbete med Scratch?

Att tillsammans gå igenom grunderna för hur ett spel kan skapas med hjälp av scratchs instruktionsfilmer (kodboken.se) fungerade jättebra. Filmerna visar tydligt med rörlig bild hur man ska göra och därför blir det lätt att förstå även om man inte förstår allt som sägs. Det är betydligt svårare för eleverna att skapa egna spel och då är det bra med de instruktioner som finns på kodboken.se. Filmerna till det första spelet är lätta att förstå men de skriftliga instruktionerna till de mer avancerade spelen är svårare att förstå, särskilt för någon som inte har svenska som modersmål. Bra att tänka på är att ha studiehandledare tillgängliga då eleverna ska försöka följa de skriftliga instruktionerna.

 

 

Som Emma berättade ovan kan man arbeta ämnesövergripande med det programmet.

Det handlar inte bara om att skapa spel och spela utan det handlar om att utveckla kunskaper och förmågor. Man kan arbeta med det i teknik, matematik, bild, musik, modersmålet och svenska. På det sättet utvecklar eleverna sin svenska och sina kunskaper i  flera ämnen.

  • På bild kan eleverna skapa bilder och rita spelet som de vill skapa.
  • På musik kan de skapa ljudfiler och musik till spelet.
  • På teknik arbetar de med att skapa spelet.
  • På matematik tränar man på koordinatsystem och grafer , lägesord och begrepp.
  • På svenska kan de träna på muntliga berättande, ge muntliga instruktioner och berätta muntligt om spelet, de kan också träna på att skriva instruerande texter om spelet eller en tidningsartikel där de skriver om spelet.
  • På modersmålet kan eleverna översätta texterna som skrevs på svenska till sitt modersmål. Eleverna kan skriva egna instruerande beskrivande texter eller en tidningsartikel om spelet  på sitt modersmålet.

Arbetet med scratch kan kopplas till det centrala innehållet i flera ämnen. Här nedan lägger vi några citat ur det centrala innehållet (Lgr 11) som kan kopplas till arbetet med programmering.

Svenska

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.”  1-3

“Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter”  1-3.

“Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.” 4-6

“Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.” 7-9

Matematik

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar”. 4-6

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.” 1-9

Teknik

“Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.” 1-9

 

Bild

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.” 1-4

Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.” 7-9

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och  hur dessa kan användas i bildskapande arbete.” 1-9

Musik

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.” 1-3

Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.” 7-9

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.” 4-9

Modersmål

“Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.” 4-9

“Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.” 4-9

“Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.” 7-9

 

Gemensamma mål, schemastruktur och samarbete behövs vid ämnesövergripande undervisning. Det är viktigt att läraren får rätta förutsättningar för att kunna genomföra sådana arbete. Det vi kan fundera på är vilka förutsättningar lärare behöver för att ett sådant ämnesövergripande samarbete ska komma till stånd. Kommentera gärna i kommentarsfältet och skriv ner vad ni tycker att det behövs i er verksamhet.

Ni kan läsa på skolverkets hemsida och få lite inspiration om vad som krävs och hur ett sådant arbete  kan planeras.

/Språkutvecklare