Redan 2014 startade arbetet i Skellefteå kommun med programmering. Då var det i lite mindre skala med kurstillfällen där pedagoger erbjöds lära sig mer om programmering i Scratch. Idag har arbete vuxit och de så kallade kodväskorna ligger färdiga att lånas ut. Den pedagog som lånar en väska ska först genomgå en kort introduktion för att kunna använda väskans innehåll tillsammans med sina elever.

Skellefteå kommuns kodväska

Andreas Hedlund, Skellefteå kommun,  har jobbat med väskorna och lärarhandledningarna sedan hösten 2015. Han har hållit flera workshops för pedagoger som vill lära sig mer om arbetssättet och har haft pilotprojekt igång med några skolor för att kunna utveckla både väskans innehåll och lärarhandledningarnas utformning.

I förskolan handlar programmering om att få en begynnande förståelse vad det kan innebära. Barnen ges ett kreativt utrymme och har möjlighet att forma sin egen lärprocess samtidigt som de bli bekanta med programmering och kodning. En varierad arbetsgång med analoga lekar som tillsammans med digitala verktyg lägger grunden. Det ger möjlighet till att arbeta brett med både matematik, språk, NO- och SO orienterade ämnesområden.

När det gäller skola så är ovan nämnda arbetsområden lika väsentliga och regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Det innebär att programmering och andra former av digitalt skapande förs in i styrdokumenten. Pedagoger skall kunna använda programmering som ett arbetssätt för olika åldrar och oavsett ämnesområde och som ett led att utveckla elevernas förmågor.

Material som finns för olika årskurser i Skellefteå kommuns kodväskor.

Målet för Skolkontoret i Skellefteå Kommun är att ge pedagoger likvärdiga förutsättningar att jobba med programmering och det här materialet erbjuder praktiskt arbetssätt för att arbeta med programmering i förskola och skola. Materialet skall sedan användas tillsammans med de Kodväskor som Skolkontoret har för utlåning (endast i Skellefteå). I dessa kodväskor ingår allt material som behövs för att kunna start upp med programmering (robotar, lärarhandledningar, lärplattor etc). För att kunna ta del av Kodväskorna skall pedagog genomgå en kort fortbildning. Fortbildningen fokuserar på pedagogens egen programmeringskompetens kopplat till materialet och hur undervisning av programmering kan läggas upp.  De lärarhandledningar som finns här: Kodväskor i Skellefteå kommun är fria att använda för alla som har intresse och det är ett dynamisk material, det innebär att det kan bli förändringar och uppdateringar.

Vill du veta mer finns ytterligare en artikel  om  Skellefteå kommuns arbete med programmering i skolan.

 

Kontakt

Andreas Hedlund
Skellefteå Kommun

andreas.hedlund@skelleftea.se