Morö Backe skola i Skellefteå har senaste året arbetat utifrån en strategi, en IKT-trappa där målet är att alla elever som lämnar årskurs 6 ska vara säkra på IKT och digitalisering.
– IKT måste därför ingå som en naturlig del av undervisningen, menar Per Engström, IKT-inspiratör på skolan.

Årskurs 1, alla 24 elever sitter klistrade vid varsin dator,  de har precis utan hjälp loggat in och startat upp webbläsaren och skrivit in webbadressen Bingel.se. Per Engström, slöjdlärare på Morö Backe skola har nedsatt tid för att inspirera sina kollegor och elever kring IKT och digitalisering. Under den här lektionen går han genom ett digitalt läromedel som ska färdighetsträna och motivera elever, han får hjälp av och gör detta tillsammans med klassens lärare. Snart är eleverna ute på en olika öar där de kan träna matematik eller svenska.

Det går olika snabbt för eleverna att skriva in orden i webbadressen och komma igång med Bingel men alla fixar det, de hjälper varandra eller får hjälp av Per eller deras lärare. Intresset är stort och det är många glada miner och utrop när de fixar uppgifterna. Hörlurar på gäller, det ska ju lyssnas på instruktioner till uppgifterna och uppleva spelen.

– Eleverna får ofta jobba två och två eller i grupp, inte ensam, för att kunna hjälpa varann. Det handlar om att ta hjälp av din närmaste granne eller kompis när det behövs och det funkar jättebra, de är stolta för att få visa varandra. På lektionen som var nu fick några elever  ta fram sin dator till skärmen och visa hur man skulle göra en sak, de märktes att de blev stolta över att få visa.

IKT-trappan

Efter lektionen går vi och sätter oss och pratar om lektionen som varit och om hur de arbetar strategiskt med digitalisering på skolan. Per är är IKT-inspiratör på skolan, en satsning Skellefteå kommun har för att sprida inspiration och kompetens kring digitalisering ut i skolorna.  IKT-trappan är ett strategidokument som Per tillsammans med kollegor arbetat fram för att eleverna ska få de bästa digitala förutsättningarna när de går ut Morö Backe skola.

– I våra styrdokument står det: ”Skolan ska ansvara för att varje elev… …kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”. Det vi har känt då vi läst detta är att det är viktigt att vi som låg och mellanstadieskola ger samtliga elever förutsättningar för att lyckas med senare studier då hen är tvungen använda exempelvis dator.

Tre viktiga punkter som skolan utgår från i IKT-trappan:

  •        IKT ska ingå som en naturlig del av undervisningen på Morö backe skola.
  •        Alla elever som lämnar Morö backe skola ska vara säkra på IKT.
  •        Alla elever ska få samma grunder oberoende i vilken grupp hen är placerad.

– Alla elever ska få samma grunder oberoende utifrån vilken grupp hen är placerad i och tidigare kunskaper, förklarar Per. En elev ska inte känna sig utanför bara för att inte fått möjligheten att använda sig av modern teknik, utan alla ska ha fått prova på.

IKT-Trappan är upplagd på ett sätt att den ska tydligt visa vad en elev ska ha gått genom under en årskurs för att få de kunskaper som behövs. Men samtidigt går det inte se digitaliseringen i skolan som något statiskt.
–  Allt är under förändring, menar Per, eftersom innehållet flyter allt mer ihop och nya saker kommer.

Innehållet i årets IKT-trappa är att eleven som en naturlig del redan från början ska kunna starta datorn, logga in och komma igång och förstå strukturer hur hen hittar i datorn. Snart ska de börja jobba med digitala tjänster och läromedel som Bingle, Matematikhuset, Skolstil och andra program är fria att använda eller som det finns kommunlicens på.  Därefter kommer de in på word, stavningsprogram, talsyntes och powerpoint. Längre fram börjar eleverna programmera robotar med ipads, diskutera djupare om källkritik och arbetar mer avancerat i powerpoint. I slutet av mellanstadiet ska eleven ha filmat och redigerat film, programmerat och skapat egna spel, kommunicerat på olika sätt och kunna använda olika samarbetsresurser och tjänster på nätet för studieteknik och samarbete.

Nu är de inne på andra året och frågan är då om det märks någon skillnad.
– Femmorna som var med förra året de har kommit väldigt långt. De jobbar i powerpoint, är medvetna källkritiskt, de har filmat och förra året fick de börja programmera som vi nu fortsätter med. De är med på banan och där är datorn en naturlig del av den dagliga undervisningen.

– I år har vi börjat arbeta med åk 1 och åk 2, de har fått egna användare att logga in på datorerna och vi börjar från samma nivå. Här upptäcker man att ettorna är lika bra som tvåorna och det innebär ju att de har jobbat i fatt glappet på ett år eftersom de fått en tidig start.

Att få med lärarna

Det är viktigt att få lärarna att känna sig trygga att våga och att utveckla sig. När Per är ute i klasserna och instruerar och hjälper eleverna ska läraren alltid vara med.
– Nu när jag kört Bingel med åk 1 och 2  och gått igenom med klasserna hur det fungerar har lärare ibland frågat om jag kan vara med en extra gång. En del lärare har bra digitala grundkunskaper och känner sig trygga men en del behöver mer extra tid och hjälp, och då ska dom ju få det. Det här är ju också en del i att få en likvärdig kunskapsnivå hos alla elever,  genom att lärarna känner att de behärskar de digitala verktygen.
– Att hålla kurser med lärarna är bra, men att det känns som det bästa sättet är att ta det direkt i klassrummet med eleverna, då blir det på riktigt.

Viktigt är också att våga fråga.
– Det ska inte vara någon prestige, det ska vara en sån stämning att lärarna ska våga fråga, där ingen fråga är för dum. Vågar man inte fråga någonting så får man inte veta. Och ställer man en fråga förväntar man sig ett bra svar.

Lärarna hjälper också varandra och inspireras av varandra.
–  En lärare har jobbat i Bingel förut och skickar hem läxor med det, och nu börjar andra lärare haka på.

Programmering

I årskurs 4 har Per kört programmering med Scratch under en fyraveckorsperiod och då  är lärarna alltid med, de är en del av kursen.
– Efter de här veckorna räknar vi med att läraren kan driva det här själv. Så har det fungerat med fyrorna och de har fortsatt.  Det blir även kul och intressant för lärarna att någon utifrån kommer och är med en 80-minuterslektion i veckan där de får input och får en chans att förkovra sig, ingen är motståndare till det.

Just nu pratas det mycket om programmering, menar Per vilket han tycker är bra. Men det är bara en del av allt i digitaliseringen av skolan och det beror nog på att det är så mycket mer lättillgängligt numera. En stor del av programmering menar han är att vara kreativ, det kan man se när det gäller programmering av spel eller göra film, det är alltid en konkret och tydlig idé som lyckas bäst.
– Under våren har vi i årskurs 4 programmerat reseberättelser, eleverna arbetar 2 och 2 och får i uppgift att ta reda på olika saker om ett förutbestämt landskap. Sedan gör de en storyboard och utifrån den programmerar de en reseberättelse som beskriver exempelvis städer, lanskapsblomma och lanskapsdjur.

Fortsättningen

Under veckan som kommer ska Per och rektorn diskutera höstens arbete med digitalisering i skolan.
– Vi ska nu titta på Skolverkets kurser om digitalisering i deras lärportal nu när kraven blir tydligare i läroplanerna.

Skolan har även gjort LIKA två gånger – LIKA är SKL’s verktyg för att göra en skattning av hur kommunen och varje skola står i digitalisering och hur det ska utvecklas för att nå de mål som ställs.

– Man kan nu andra gången se att vi har utvecklats och att vi är på rätt spår, vi har nått ganska många av målen och är på väg nå flera. Det vi vill göra nu är att komma åt de punkter som vi inte har nått.

– På grund av LIKA och det arbete vi satt igång med IKT-trappan så får vi, med ledningens stöd, med alla – lärare och elever.

 

Kontakt

Per Engström
Morö Backe skola

per.g.engstrom@skelleftea.se