– Generell kunskap för alla lärare och förskollärare om de möjligheter som ges av digitala verktyg.
– Kunskapen om den digitala världen är så central att den förtjänar ett eget ämne.
Det var några av de saker som presenterades och diskuterades i Lycksele den 13 april vid MediaCenters nätverksdag om nationella strategin för digitalisering och om datologiskt tänkande och programmering.

I mitten av april anordnade MediaCenter en nätverksdag för ett sjuttiotal specialpedagoger, IT-pedagoger, skolbibliotekarier, skolledare samt skolpolitiker från hela Västerbotten på MB i Lycksele. Dagen handlade om presentationer och diskussioner  om det nya förslaget strategi för skolans digitalisering samt om hur programmering i skolan kan och bör se ut. Deltog och föreläste gjorde Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd vid Skolverket samt Kristina Alexandersson, chef för Internet i skolan,IIS.

Strategi för skolans digitalisering

Fakta: Strategin för skolans digitalisering, som lämnades till regeringen den 4 april 2016, föreslår bland annat att elever och personal i skolväsendet ska utveckla den digitala kompetens som de behöver. Dessutom ska tillgången till digitala verktyg vara likvärdig och digitaliseringen ska bidra till att resultaten i skolan förbättras och verksamheten effektiviseras.
Förslaget består av två delar: en strategi för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och den obligatoriska skolan lämnades till regeringen den 4 april 2016.
En motsvarande strategi för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna lämnas den 29 april 2016. Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras.

Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd vid Skolverket och ansvarig för förslaget till strategi som lämnats över till regeringen, inledde med en presentation av förslaget på strategin.
– Alla lärare och förskollärare ska ha en generell kunskap om de möjligheter som ges av digitala verktyg och att varje skola också ska ha kompetens kring alternativa verktyg, menade hon.

Andreas Skog, Region Västerbotten och moderator på nätverksdagen, efterfrågade skarpare skrivningar kring likvärdig och tillgänglig lårmiljö.
– Det bör  tydligare framgå hur viktigt det är att alla elever oavsett behov får ta del av de digitala verktyg som kan underlätta lärandet och att huvudmannen har det yttersta ansvaret för att tillgodose en sådan kompetens.

Visionen för strategin sträcker sig till 2022. Katarina Lycken Rüter uttryckte att Skolverket vill se en fortsättning även efter 2022.
– Vi är inte vid vägs ände, vi har bara börjat.

Efter Katarinas presentation samlades deltagarna tre grupper och diskuterade frågorna:

  • Vad innebär ”adekvat digital kompetens” för din yrkesroll respektive för dina elever?
  • På vilket sätt bidrar digitala verktyg och resurser till att skapa en likvärdig och ”tillgänglig lärmiljö” för alla elever?
  • Vad krävs för att den nationella strategin ska få genomslag i din skola eller i din kommun?

Läs diskussionerna i grupperna efter Katarinas presentation: Björken, Enen och Granen 

Katarina Lycken Rüters presentation av Strategin för skolans digitalisering

Natverksdagen-deltagare

Datologiskt tänkande och programmering

Genom att koppla ihop skolans demokratiska uppdrag och värdegrundsarbete med digital kompetens och programmering tillförde Kristina Alexandersson en helt ny dimension till diskussionen och programmering i skolan. Kristina ansåg att kunskapen om den digitala världen är så central att den förtjänar ett eget ämne. Många av deltagarna höll med, men det fanns även de som tyckte att det vore ett misslyckande om inte alla kursplaner istället anpassades till den verklighet vi lever i.
– D
et är endast skolan som har uppdraget att arbeta med våra gemensamma värderingar,  t ex alla människors lika värde, detta kommer aldrig att vara ett uppdrag för näringslivet. Därför kan inte skolan lämna över programmeringsundervisning till privata aktörer.

Efter Kristinas genomgång fortsatte diskussionen i  samma tre grupper som tidigare med frågan:
Vad är datalogiskt tänkande och vad kommer det att innebära att programmering ska förstärkas och tydliggöras som ett inslag i undervisningen?

Läs diskussionerna i grupperna efter Kristinas presentation:  Björken, Enen och Granen 

Avslutande diskussion

– Digital kompetens är en kompetens som är helt nödvändig för att kunna följa med i kunskapsutvecklingen framhöll Andreas Skog, när han summerade nätverksdagen. Ursprungligen lyftes begreppet fram av EU som en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande och innefattar kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt, färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster och förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och risker samt motivation att delta i utvecklingen. Det är därför viktigt att inse att vi kan utveckla vår digitala kompetens och att definitionen av adekvat digital kompetens kommer att förändras över tid.

Hur går vi vidare – två frågor via Mentimeter:

Mentimeter-Hur-kommer-du-att-arbeta-vidare-1100
Hur kommer du att arbeta vidare med den nationella IT-strategin?

Mentimeter-Vad-kravs-for-att-na-visionen-1100
Vad krävs för att Skolverkets vision ska hålla?

 

– Det känns väldigt bra att vi i Västerbotten kunnat erbjuda en direktdialog med Skolverket bara en vecka efter att förslaget presenterats, säger Petter Lundberg, chef för MediaCenter vid Region Västerbotten. Jag törs påstå att vi är en av de första regioner i landet som får den möjligheten och självklart vill vi bidra med våra lokala och regionala förutsättningar i det här viktiga arbetet.

– Det är skarpt läge nu, fortsätter Petter Lundberg. Digitaliseringen kan med hjälp av strategin få tydligare roll i undervisningen och röra sig bort från att vara ett frivilligt inslag. Jag tror det är positivt för skolans utveckling.

Läs mer

Kontakt

rv-logga300Peter Lundström
Region Västerbotten
peter.lundstrom@regionvasterbotten.se