Vårt projektarbete med fokus naturvetenskap har pågått i lite mer än två år. Mycket av det naturvetenskapliga utforskandet sker ute. Barnen får undersöka olika fysikverb med hela kroppen för att kunna hitta sin personliga tolkning och version av verbet. Vi har valt att arbeta med fysik och kemiverb för att enklare få fatt i barnens göranden. Vi samtalar och reflekterar mycket med barnen för att låta deras tankar och idéer föra utforskandet vidare. Vi har tidigare utforskat verbet rulla under ett helt år och nu är vårt fokus på fysikverbet virvla. Vi vill utmana barnen att använda flera sinnen i sitt utforskande av virvla, till exempel hur känns virvla, hur ser virvla ut? Går det att bygga och konstruera virvla? Kan man måla virvla? I arbetet med naturvetenskap så vill vi utmana båda barn och pedagoger att prova flera digitala verktyg till exempel book cretor, iMovie, kamera, pic collage. Vi arbetar med gemensamma projekt där alla barn deltar med sin version av virvla.

Vi har under samma tidsperiod men på en annan avdelning utforskat verbet blanda. Under det utforskandet så återkomm barnen flera gånger till vad som flyter och vad som sjunker. Så under den här terminen har deras arbete mer handlat om flyta och sjunka, barnen får prova olika material men de har också utifrån arbetet med att följa barnens tankar pch idéer pörjat att nosa på verbet absorbera. De arbetar med att följa barnen hypoteser