James Nottingham har flerårig erfarenhet av arbete både som lärare och skolledare i Storbritannien och har ett nära samarbete med John Hattie. James Nottingham arbetar med skolutveckling och det skandinaviska utvecklingsprogrammet Visible Learning Plus

”James Nottingham – lärare och skolledare och ett av de mest omtalade namnen inom skolutveckling i världen i dag.” (Skolvärlden, 2014)

      framsida Nottingham

Under sommarlovet är vi ett gäng pedagoger som har läst boken och diskuterat den både i facebook-gruppen #pedaläslyft Det pedagogiska läslyftet och via hang-out.

Många är de tankar som väckts och bundits ihop med egna erfarenheter och förståelse över att bara för att man tror att man undervisar på ett utmanande sätt, inte behöver betyda att man gör det alltjämt och inte heller konsekvent och strukturerat.

Under tiden jag läste boken fick jag många textkopplingar till bl a Anne-Marie Körlings böcker, tips och bloggar, men även från det gedigna språkutvecklingsarbete som genomförs i landet med stöd från bla En läsande klass osv med Marie Trapp och Barbro Westerlund som tydliga inspiratörer. Att fortsätta undervisa i genrépedagogik får fortsatt hög prioritet från mig. Att exempel från Carol Dweck används i boken tillsammans med John Hattie gör läsandet intressant och tryggt då det vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

baksida Nottingham

Jag ska försöka mig på en sammanfattning/reflektion från boken o de diskussioner jag varit delaktig i.

Tankar i början av boken – Det strukturerade arbetssättet slår rot och gårdagens fria aktiviteter är endast ett suddigt minne, tack och lov!

Utmanande undervisning

Uppmaning: ”Sluta vara navigatör och bete dig som en personlig tränare istället!”

Nottingham anser att lösningen är att skapa förutsättningar som väcker och vägleder nyfikenhet. Vi behöver mer utmaning och mindre instruktioner eftersom det är genom utmaningar man växer i kropp, själ och sinne. (s. 17)

Återkoppling

Hjälper eleverna att närma sig sina lärandemål.

Ansträngning

Inte ge upp! Hur mkt eleven anstränger sig är produkten av hur högt de värderar lärandemålet multiplicerat med nivån på deras förväntningar om att uppnå målet.

Utmaning…se ovan

Reflektion

Att utveckla begreppsmässig förmåga, omdöme och praktisk visdom.

Självkänsla

= självförtroende, egenvärde och personliga resurser för att arbeta sig genom motgångar.

Nottingham

Återkoppling

Skapa förståelse för tydliga och konkreta mål

Hjälper eleverna att:

  1. Förstå varför
  2. Förstå var de är i förhållande till målet
  3. Förstå vad de måste göra för att nå dit

Bäst återkoppling är enligt Nottingham:

Handledning

Är en form av intensiv, planerad uppmuntran och vägledning som har till syfte att utveckla viktiga förmågor, positiva förhållningssätt och andra resurser för livslångt lärande.

–         Uppmärksamma och fokusera på elevens starka sidor.

–         Hjälpa eleverna att definiera och nå sina lärandemål.

–         Vara medveten om hur eleverna tolkar sina upplevelser och att de inser skillnaden mellan uppmuntran och beröm.

Dialog

Är grunden till tänkande

Tänkande är en inre dialog vilket hjälper oss att bli mer reflekterande.

Ett bra sätt att utveckla förmågan till dialog hos eleverna är att utveckla en undersökande gemenskap.

Egna tankar: När vi arbetar med TPS som modell utvecklas elevens inre dialog och ökar därmed lärandet.

Anne-Marie Körling ger många exempel på hur hon arbetar med ”Feta frågor ” här http://korlingsord.se/archives/38555

Och i boken: Nu ler Vygotskij

Arbetet kring läsförståelsestrategierna med exv fråge apan leder in till samma resultat…(En läsande klass,  Marie Trapp)

Vårt språkutvecklande arbetssätt kan du läsa mer om här och här

P4C är en modell för undervisning av dialog i undersökande gemenskap

–         Uppmuntra frågor

–         Utveckla begrepp

–         Uppmuntra dialog och diskussion

–         Sträva efter förnuftighet

Här även länk till Sokratiska samtal: http://www.skolporten.se/forskning/intervju/supihlgren-intervju/

Formativ/Summativ bedömning

Formativ bedömning är en pågående, diagnostisk bedömning som hjälper eleven göra framsteg i sitt lärande. Summativ återkoppling fastställer bara vad eleverna gjort rätt och vad de har gjort fel. Att rätta uppgifter tillsammans med eleverna är en bra hjälp och stödjer det formativa lärandet.

Egna tankar: här passar enskilda ”minimålssamtal” bra, korta men med fokus och kontinuerligt. I förlängningen kan de elevledda utvecklingssamtalen stärka kommunikationen och förståelsen mellan hem och skola.

Här ger jag exemplet om en kock som lagar mat till en gäst utan att smaka av – så får gästen smaka och ge en bedömning av resultatet (summativ bedömning) jämfört med en kock som smakar av allt eftersom att hen lagar maten så att rätten är färdig och smakar som den ska för att då servera den till gästen (formativ bedömning)

Summativ o formativ bedömning

Effekt återkoppling

Kamratåterkoppling och självbedömning

Eleverna behöver vägledning i HUR man ska granska och analysera för att kunna göra en bedömning. Därför ska vi undervisa i detta.

Nottingham ger exempel på olika typer av självbedömningsmallar.

Här visar jag en av de checklistor jag har använt mig av i både undervisning av vad som ska finnas med i berättelsen men även i uppdraget att bedöma någon annans text.

Denna används som byggsats för att göra tydligt vad som ska finnas med i texten innan den ska bedömas. Eleven checkar av det den kan, lämnar den sedan till annan elev/pedagog som ger respons utifrån dessa punkter och ev egen reflektion. Sedan får eleven tillbaka bedömningen och gör förändringar/förbättringar.

Passar väl överens med kunskapskraven i svenska år 3… ”Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.”

Vidare står det i kursplanen för ämnet svenska:

”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.”

”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.”

”På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor.”

Analys, reflektion

nu då

Beröm

Viktigt att skilja på prestationsmål och lärandemål.

Fokusering på prestationsmål leder ofta till ytlig bearbetning och därför svaga prestationer, medan inläranderelaterade mål i kombination med hög självkänsla leder till meningsfullt kognitivt engagemang och därför högre måluppfyllelse.

Egna tankar: Upplevelse av KASAM är här starkt bidragande hos eleverna.

Återkoppling från elev till lärare

Använda olika typer av frågor för att få syn på vad eleverna upplever – leder till en möjlighet för läraren att förändra pågående undervisning

Egna tankar: Via Menimeter, Todays Meet eller exit tickets….alt omvända…dessa: vad tänker jag innan?

Återkoppling med video o dator

Elever upplever det positivt med återkoppling från dator och har i vassa fall uttryckt att negativ återkoppling är personlig kritik.

Olika sätt att använda sig av återkoppling via video eller dator är bla:

Screencast – o matic där du spelar in det du gör på skärmen samtidigt som du pratar in dina kommentarer.

Jag vill utveckla användandet av matriser i olika former och än mer koppla på eleverna redan från början. Jag gjorde detta i matte under årskurs 1 och fokus hos barnen ökade mycket när de såg hela kedjan av vad de skulle lära sig i tex området om klockan.

Jag kommer att utveckla olika checklistor för min egen skull, där både olika frågetyper finns med, samt rutiner och de anpassningar som ska göras i klassen och vilka fokusområden som gäller. Kommer använda mig av Trello och Google Drive för att underlätta samarbete kring bedömning med flera pedagoger.

Appar att använda sig av för att få snabb återkoppling från elever.: Traffic light 

Att spara elevdokumentation – elevens fotar med ipaden, laddar upp i drive – dela; kopiera länken och in i EdVice- LärUm

Dokumentera diskussion med flera elever – appen Showbie eller Voicethread

 

//Ninna Kristiansen