Samarbetsmodellen base groups var något jag började använda under det korta ögonblick Learner Autonomy lyftes i svenska skolor som en möjlig framgångsfaktor i undervisningen (vi snackar alltså i krokarna runt sekelskiftet, för er som är intresserade av historia). Tyvärr missuppfattades konceptet av många som trodde sig hittat en quick fix som innebar att eleverna använde bibliotek och dator under några veckor så att läraren lugnt kunde sörpla kaffe i fikarummet istället för att vara närvarande i lärprocessen. Ursäkta mitt raljerande, men det teoretiska förhållningssätt som LA utgjorde krävde snarare en ökad lärarinsats än minskad, men på ett annat sätt än den då rådande traditionella klassundervisningen. Det krävdes minutiös planering och tydliga mål. Det krävdes kreativitet och variation i undervisningen, vilket var en av orsakerna till att jag tidigt intresserade mig för digitala pedagogiska verktyg. Det krävde elevens aktiva deltagande i planeringen och dennes ställningstagande till hur material, metod och insats skulle leda till de uppsatta målen. Det krävdes ständigt återkommande metakognitiv träning som skulle bidra till ett större (livslångt) självständigt lärande. Det krävdes att eleverna förstod sin egen inlärning och visade att de kunde ta ansvar för denna, både individuellt och i samarbete med andra. Det krävdes att eleverna skulle kunna hjälpa varandra att lära och genom detta lära sig själva. Låter det bekant? Anyone?

Det har alltså med andra ord inte varit svårt för mig att anamma det teoretiska förhållningssätt som förespråkar vikten av formativ bedömning och inte heller svårt att ta till mig Dylan Wiliams fem nyckelstrategier. Jag kan nämligen inte föreställa mig bättre verktyg för att hjälpa eleverna till lärandemålen – and beyond! Lärandet är ett kontinuum, ett livslångt projekt för varje enskild individ och om vi som lärare inte fattar det… ja, då har vi helt enkelt inte gjort vår läxa. I det längre perspektivet handlar det om att göra oss överflödiga, men vi får absolut inte backa från det ansvar vi har här och nu, i varje lärandesituation. Inom LA talade man om vikten av “learner training”, d v s att aldrig ge eleven mer ansvar än vad denne mäktar med för att utvecklingen ska förbli positiv, men ändå ständigt sträva efter högre grad av självständighet i lärandeprocessen genom att tillhandahålla verktyg och modeller som stöttar den lärandes metakognitiva medvetenhet.

Base groups innebär att eleverna hela tiden har sin grupp som nav, oavsett om de arbetar individuellt eller tillsammans på uppgiftsnivå. Varje arbetsområde innehåller båda typer av uppgifter för att få variation och för att gruppen aldrig ska tappa formen pga för mycket ensamarbete. Den yttre ramen är alltid gemensam och med jämna mellanrum (frekvens beroende på grad av självständighet) möts vi alla för Teacher’s Call då jag lyfter något på den gemensamma agendan. Området ramas in av ett gemensamt intropass och en avslutande follow-up. Jag plockar en base group leader under första arbetsområdet och sedan roterar denna uppgift så att alla får vara base group leader en gång under kursen. En base group leader har som uppgift att hålla extra koll på uppgift, mål, tidsram och eventuella problem som dyker upp och vara gruppens samlade länk till mig, t ex fråga mig om råd kring arbetssätt, boka Hangout eller IRL session osv istället för att alla i gruppen frågar samma sak. Detta hindrar naturligtvis inte elever att ta kontakt med mig enskilt vid behov. Förutom att ansvara för den gemensamma ramen och övergripande målen kan jag alltså bli kallad till en base group för att förklara ett kunskapsmoment eller ge tips om hur man kan komma vidare om processen kört fast. Vi har base group sessions där vi samtalar om kunskapsinnehållet, målet och var eleverna befinner sig och hur de vill arbeta vidare. De sitter alltid tillsammans och arbetar och blir på så vis ett naturligt stöd för varandra. Arbetar de vidare även utanför lektionstid flyter samarbetet på med hjälp av delade dokument via Gdrive eller med andra digitala samarbetsytor, t ex Padlets. Eftersom jag också ofta kan följa deras arbete i realtid via digitala verktyg kan jag snappa upp ett problem i en base group och snabbt ge stöd innan arbetsprocessen stannar av. En sitter inte på rumpan många sekunder av ett lektionspass… Konstellationen av deltagarna i base groups varierar med varje arbetsområde (mellan 3-5 veckor). Målet är att alla ska kunna arbeta med alla, våga ta hjälp av andra och hitta sina egna styrkor och utvecklingsområden. Utvärdering och feedback sker löpande individuellt och avslutningsvis även på gruppnivå. Base group leadern får också utvärdera sin egen roll utifrån ett antal frågor, utöver sin reflektion kring den egna lärprocessen och uppnådda lärandemål.

I en av årets elevgrupper är vi inne på fjärde varvet och det är magiskt att se hur gruppdynamiken fungerar i våra base groups! Vissa dagar känner jag mig som en bläckfisk som behöver ha tentakler ute överallt, andra dagar kan jag vara ett helt pass med en och samma base group och samtala om noveller eller nyhetsnotiser de läst eller om hur de ska ordna layout och bilder i det digitala verktyg för online magazines som de arbetar med. Ingen lektion är den andra lik och det är eleverna som sätter aktivitetsagendan utifrån gemensamma mål och ramar. Svårt att ogilla. Snudd på beroendeframkallande.